Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Funduszowy czerwiec - sprawdź, na co można uzyskać unijne dofinansowanie

Fundusze europejskie
10 czerwca 2024
Ochrona środowiska, rozwój zawodowy, transport publiczny, edukacja przedszkolna oraz cyfryzacja zasobów instytucji kultury. W tych obszarach będą ogłoszone w czerwcu nabory wniosków o unijne dofinansowanie. Na ich wsparcie przeznaczono w sumie ponad 230 mln zł.

Sześć konkursów wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zaplanowano na czerwiec. Najwięcej, bo ponad 119 mln zł zarezerwowano na działania dotyczące szerokorozumianej ochrony środowiska.

Eko transport zbiorowy

Ponad 87 mln zł przeznaczono na wsparcie projektów dotyczących ekologicznego transportu zbiorowego. W ramach tego rodzaju inwestycji dofinansowany może być m.in. zakup nowego zero- lub niskoemisyjnego taboru autobusowego przeznaczonego do wykonywania połączeń miejskich i podmiejskich. To także inwestycje infrastrukturalne, np. budowa obiektów do obsługi podróżnych (np. węzły przesiadkowe, dworce, parkingi P&R), rozwiązania dotyczące organizacji ruchu (m.in. buspasy, przebudowa skrzyżowań w celu nadania priorytetu komunikacji zbiorowej), budowa i przebudowa ścieżek lub kładek pieszo-rowerowych, a nawet utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów. Pozyskane środki można będzie także przeznaczyć na rozwiązania cyfrowe – mające na celu integrację usług transportowych (np. wspólne opłaty za bilety, kompleksowa informacja pasażerska).

Zrównoważona gospodarka wodna

Na wnioskodawców projektów związanych z poprawą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czekają łącznie ponad 32 mln zł. Pomogą one w realizacji działań takich jak budowa i rozbudowa systemów kanalizacyjnych czy modernizacja oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć także przetwarzania osadów ściekowych, aby można było je ponownie wykorzystać, np. w rolnictwie lub do produkcji energii cieplnej czy elektrycznej na własny użytek wnioskodawcy. Dofinansowanie mogą być również inwestycje w nowoczesne systemy zarządzania i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wsparcie w tym konkursie jest przeznaczone dla działań realizowanych w aglomeracjach liczących od 10 do 15 tysięcy mieszkańców, a także dla tych z liczbą mieszkańców od 2 do 10 tysięcy.

Cyfrowa kultura

Inwestycje w instytucje kultury nie muszą sprowadzać się do modernizacji budynków. To także cyfryzacja ich zasobów, czyli np. przeniesienie utworów na nośniki elektroniczne. Dzięki temu o wiele większa liczba osób będzie miała elektroniczny dostęp do materiałów i usług, które do tej pory były poza ich zasięgiem. Między innym na działania polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji w zakresie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego przeznaczono ponad 43 mln zł. Unijne wsparcie pomoże w realizacji projektów dotyczących m.in. przenoszenia różnych treści do formy cyfrowej, zgodnie z określonymi zasadami, a także tworzenia miejsc w Internecie, gdzie te będą bezpiecznie przechowywane i łatwo udostępniane. Dofinasowanie będą mogły otrzymać także przedsięwzięcia polegające na budowie systemów, które umożliwiają wszystkim łatwy dostęp do informacji, na przykład w bibliotekach czy zakup narzędzi umożliwiających digitalizację.

Dwujęzyczny maluch

Niemal 46 mln zł zarezerwowano na projekty mające na celu zwiększenie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim przez dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Dzieci objęte tego typu pomocą będą uczyć się języka obcego równolegle z językiem polskim, zgodnie ze specjalnie przygotowanym programem, w formie dostosowanej do ich wieku, potrzeb i możliwości: poprzez zabawę, naśladowanie, zachowanie w konkretnych sytuacjach, aktywność zespołową, wykorzystanie środków audiowizualnych. Projekty mogą również zawierać działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej: kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konieczne do efektywnego nauczania dwujęzycznego czy wsparcie organizacyjne. Możliwy będzie zakup niezbędnego wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, a także realizacja innych działań, które wspomogą proces nauki.

Trzy ścieżki poprawy umiejętności

Kolejny z czerwcowych konkursów dotyczy działań związanych z edukacją i rozwojem osobistym dorosłych Małopolan, przygotowania ich do lepszego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. W puli tego naboru znajduje się ponad 12 mln zł.

Zgłaszane do tego konkursu wnioski mają polegać na podniesieniu u osób dorosłych umiejętności podstawowych tj. rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych. Wsparcie w pierwszej kolejności powinno być kierowane do osób wymagających specjalnej motywacji, pomocy i poradnictwa przez całe życie, a w szczególności do tych najbardziej oddalonych od rynku pracy lub kształcenia i szkolenia.

Elementem obowiązkowym każdego projektu musi być trzystopniowa ścieżka wsparcia uczestnika, tj. ocena umiejętności, edukacja, sprawdzenie i potwierdzenie nabytych kompetencji.

Fundusze dla równouprawnienia

Blisko 9,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie projektów polegających na wzmocnieniu równości szans kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim. Ma się to odbyć poprzez popularyzację wiedzy z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapewnienia większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przełamywania stereotypów związanych z płcią oraz zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby dorosłe, mieszkające, pracujące, uczące się na terenie wyłącznie jednego z 6 podregionów (krakowski z miastem Kraków, Małopolska Zachodnia, tarnowski, sądecki, nowotarski) województwa małopolskiego, w tym w szczególności pracodawcy oraz kobiety pozostające bez zatrudnienia. Każdy projekt ma zawierać działania edukacyjne i bezpośrednie wsparcie, takie jak doradztwo, konsultacje, zarządzanie czasem, asertywność oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Uwaga: materiał opracowany na podstawie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zaktualizowanego w dniu 7 czerwca 2024 r.

  1. ZBLIŻAJĄCE SIĘ NABORY:

Działanie 1.9 Rozwój e-kultury w województwie małopolskim

Beneficjent: instytucje kultury, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, niepubliczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, uczelnie.

Budżet naboru: 43,31 mln zł

Termin naboru: od 20.06 do 05.09.2024

 

Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej

Typ A: Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych

Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 32,29 mln zł

Termin naboru: od 20.06 do 14.08.2024

 

Działanie 3.2 Transport miejski

Typ A: Transport miejski

Beneficjent: administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej.

Budżet naboru: 87,52 mln zł

Termin naboru: od 13.06 do 30.08.2024

 

Działanie 6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym

Typ B: Kształcenia osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways)

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 12,10 mln zł

Termin naboru: od 19.06 do 02.08.2024

 

Działanie 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym

Typ B: Działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 9,45 mln zł

Termin naboru: od 19.06 do 30.07.2024

 

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego

Typ C: Dwujęzyczny maluch

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 45,86 mln zł

Termin naboru: od 27.06 do 20.09.2024

 

  1. TRWAJĄCE NABORY:

Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Typ A: Infrastruktura badawcza sektora nauki

Beneficjent: Instytucje nauki i edukacji

Budżet naboru: 218,68 mln zł

Termin naboru: od 26.04 do 26.07.2024

 

Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE

Typ A: Magazyny energii

Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, służby publiczne.

Budżet naboru: 21,65 mln zł

Termin naboru: od 18.04 do 31.07.2024

 

Działanie 5.19 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska

Typ A: Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 106,87 mln zł

Termin naboru: od 09.11.2023 do 31.12.2025

 

Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Typ A: Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 69,3 mln zł

Termin naboru: od 27.03 do 08.07.2024

 

Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej

Typ A: Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

Beneficjent: administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 94,42 mln zł

Termin naboru: od 28.03 do 01.07.2024

 

Działanie 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe

Typ A: mieszkalnictwo wspomagane i treningowe

Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Budżet naboru: 75,79 mln zł

Termin naboru: od 25.04 do 24.06 2024

 

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne

Typ B: Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 12,1 mln zł

Termin naboru: od 12.04 do 12.06.2024

 

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Typ C: usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych,

Typ D: usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,

Typ E: usługi w zakresie interwencji kryzysowej.

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne.

Budżet naboru: 38,72 mln zł

Termin naboru: od 12.04 do 05.06.2024

 

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego

Typ A: Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej

Typ B: Tworzenie miejsc przedszkolnych

Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Budżet naboru: 34,62 mln zł

Termin naboru: od 29.03 do 05.06.2024

 

Działanie 7.5 IIT Obszary uzdrowiskowe

Typ A: Wsparcie obszarów uzdrowiskowych

Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje wspierające biznes, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 86,62 mln zł

Termin naboru: od 28.03 do 20.12.2024

 

Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych

Typ A: Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych

Beneficjent: administracja publiczna, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, spółki wodne.

Budżet naboru: 65,02 mln zł

Termin naboru: od 01.02 do 28.06.2024

 

Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych

Typ B: Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych

Beneficjent: administracja publiczna, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, spółki wodne.

Budżet naboru: 8,61 mln zł

Termin naboru: od 01.02 do 28.06.2024

 

Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Typ A: Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Typ B: Wsparcie opiekunów nieformalnych

Typ C: Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Budżet naboru: 54,08 mln zł

Termin naboru: od 12.04 do 05.06.2024

Po więcej informacji na temat zakończonych, trwających oraz przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zapraszamy na stronę internetową: https://fundusze.malopolska.pl/nabory.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich