Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu: Monika Gubała
Zastępca Dyrektora: Dariusz Gawęda

Sekretariat:
ul. Zacisze 5, Kraków 
2 piętro (wejście E), pokój 283 
Opis lokalizacji 
tel. + 48 12 63 03 340
e-mail:
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. opracowuje i wdraża założenia rozwoju sektora kultury w regionie w oparciu o analizy i strategie;
 2. nadzoruje i kontroluje działalność regionalnych instytucji kultury, w stosunku do których Województwo pełni funkcję organizatora;
 3. realizuje działania w zakresie udzielania i rozliczania dotacji celowych na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne regionalnych instytucji kultury, w stosunku do których Województwo pełni funkcję organizatora;
 4. realizuje program mecenatu Województwa w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wspierania zadań prowadzonych przez instytucje i organizacje sektora kultury oraz podmioty działające na rzecz ochrony zabytków;
 5. prowadzi zadania i projekty wsparcia zjawisk w kulturze, twórczości i potencjałów kulturowych oraz promocji sektora kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. prowadzi zadania z zakresu współpracy Województwa z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju sektora kultury;
 7. prowadzi zadania z zakresu rozwoju sztuki współczesnej w regionie, wspierania talentów i rozwoju kompetencji kulturowych;
 8. opracowuje założenia polityki rozwoju sektora kultury w regionie w oparciu o dokumenty strategiczne oraz programowe;
 9. podejmuje oraz prowadzi zadania z zakresu wspierania rozwoju przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych;
 10. sporządza i monitoruje wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce;
 11. współdziała z organizacjami pozarządowymi w szczególności w obszarze zadań publicznych w zakresie kultury, zwłaszcza w formułach otwartych konkursów ofert;
 12. koordynuje i organizuje wymianę kulturalną w ramach współpracy z regionami partnerskimi;
 13. opracowuje zasady wspierania mniejszości narodowych i grup etnicznych w działalności kulturalnej;
 14. prowadzi działania na rzecz zwiększania dostępności oferty kulturalnej;
 15. obsługuje organy doradcze Zarządu w sprawach będących w kompetencjach departamentu;
 16. prowadzi działania z zakresu pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości regionalnej.