Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nauki o życiu (life sciences)

Zgodnie z wykładnią podawaną przez Grupę Roboczą ds. Life Science specjalizacja obejmuje dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju opartych na wiedzy innowacji z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu:

  • zdrowie i jakość życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt);
  • bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).

Wg Grupy roboczej (GR) specjalizacja obejmuje technologie z 9 dziedzin: Aktywne i zdrowe życie; Produkty lecznicze i wyroby medyczne; Nowoczesna diagnostyka i terapia; Digital Health; Nowe technologie terapeutyczne i wspomagające urządzenia medyczne; Innowacyjne Centrum Medyczne (Innowacyjny szpital); Zdrowa żywność i żywienie; Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo; Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia oraz Biogospodarka.

W dokumencie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) Life Science (LS) zdefiniowano jako obszary interdyscyplinarne, leżące na pograniczu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych. Wymienionych zostało kilkanaście przykładowych obszarów (np. agrotechnika, bioinżynieria, ekologia, biologia molekularna czy medycyna). Głównym warunkiem powodzenia rozwoju nauk o życiu jest ścisła współpraca różnych dziedzin, a przede wszystkim transfer wiedzy z bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów uniwersyteckich do przedsiębiorstw.

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 10 566 podmiotów z branży Life Science. Najwięcej związanych było z praktykami lekarskimi – specjalistyczną (40,1%), dentystyczną (21,4%) i ogólną (21,2%). 43,5% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 96,9% mikro-, 2,4% małych, 0,5% średnich i 0,2% dużych przedsiębiorstw.

Małopolska jest postrzegana jako region o dużym potencjale rozwoju technologii nauk o życiu (life science), z dobrze rozwiniętym zapleczem medycznym opartym m.in. na bogatym w tradycje ośrodku uniwersyteckim. W badaniach foresight z 2010 r. wskazano cztery najbardziej obiecujące technologie w tym obszarze: inżynierię tkankową, leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory, monitoring i kontrolę stanów chorobowych oraz usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych. Z kolei według Banku Danych Lokalnych (dane dla 2013 r.) nakłady wewnętrzne na działalność w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w Małopolsce (9% nakładów krajowych) i zatrudnienie w przedsiębiorstwach tym sektorze (11% zatrudnienia krajowego) wskazują na przeciętną pozycję Małopolski na tle innych regionów.