Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Profil innowacyjny regionu

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, Małopolska zbudowała spójny system innowacji i wypracowała silną kulturę sieciowania podmiotów gospodarczych, naukowych i otoczenia biznesu, która owocuje obecnością kilku ugruntowanych klastrów, wśród których są 3 Krajowe Klastry Kluczowe. W wymiarze strategicznym funkcjonowanie regionalnego systemu innowacyjności określone jest w partycypacyjnie przygotowanym dokumencie z perspektywą do roku 2030. Jego istotnym elementem są małopolskie inteligentne specjalizacje, których elastyczność, a tym samym adekwatność do potrzeb regionalnych, jest gwarantowana autorskim modelem procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Małopolska - tutaj my tworzymy innowacje!

Małopolska - tutaj my tworzymy innowacje!

W Małopolsce działa 800 podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową (w tym 740 w sektorze przedsiębiorstw). Zarówno w kategoriach bezwzględnych (na równi z województwem śląskim) jak i w odniesieniu do liczby ludności, daje to drugi wynik w kraju (2022). Wyniki prac naukowo-badawczych są komercjalizowane dzięki prężnie działającym uczelnianym i pozauczelnianym centrom transferu technologii oraz szeregowi pozostałych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, których jest w regionie 251 (drugi wynik po Śląsku). Wśród nich, Krakowski Park Technologiczny, który posiada status Hub’u Innowacji Cyfrowej a także zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni tysiąca ha. Województwo realizuje też projekt SPIN, w którym współpraca między biznesem i uczelniami przebiega w Centrach Transferu Wiedzy – ugruntowanych przez lata i odznaczających się skutecznością modelach regionalnej współpracy międzysektorowej. Między innymi dzięki tym doświadczeniom Małopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów – tak w liczbach bezwzględnych jak i w przeliczeniu na mieszkańców (2022).

W Małopolskim sektorze usług biznesowych odnotowywany jest dynamiczny przyrost podmiotów i zatrudnienia. W Krakowie ulokowało się najwięcej (261) – po stolicy – centrów usług wspólnych. Zagospodarowują one niemal 17% wszystkich miejsc pracy, co jest najwyższym wskaźnikiem w wśród krajowych metropolii. Także najwyższa jest tu średnia zatrudnienie w centrach, co oznacza że ośrodki te są stosunkowo niemniej rozproszone. Warto odnotować, że 12,5% stanowią centra badawczo-rozwojowe a więc skupiające miejsca pracy będące źródłem potencjalnie ponadprzeciętnej wartości dodanej. Wartość ta jest wyraźnie wyższa niż średnia krajowa. Siedziby w Krakowie mają m.in., Aon, IBM, UBS, Motorola, Hitachi czy GE Healthcare2. W regionie silnie rozwija się rynek IT. 100 największych krakowskich firm z tej branży zatrudnia ponad 37 tys. specjalistów. Łącznie pracuje ich tu 55 tys. co stanowi 17% ich krajowej populacji. Największymi pracodawcami z branży są HSBC, Comarch i Aptiv3.

Jeśli studiować i pracować to tylko w Małopolsce!

Jeśli studiować i pracować to tylko w Małopolsce!

Małopolska podejmuje inicjatywy ułatwiające tutejszym przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim MŚP, zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Jest m.in. aktywnym członkiem Inicjatywy Awangarda zaangażowanym w cztery pilotaże: Biogospodarka, Druk 3D, Wydajna i równoważona produkcja oraz Sztuczna Inteligencja, a od końca 2023 współkoordynuje projekt pilotażowy w zakresie wodoru. Swoją aktywność związaną z budowaniem regionalnego ekosystemu wodorowego Małopolska zaznaczyła przystępując w 2023 roku do Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Region on paru lat realizuje finansowane przez Komisję Europejską działania w modelu Science Meets Regions, którego założeniem jest skutecznie sieciowanie przedstawicieli nauki oraz administracji publiczne. Małopolska kontynuuje swoją aktywność w partnerstwie BERRY+ (zawiązanym na Platformie S3 w obrębie wątku modernizacji przemysłowej), jest też członkiem stowarzyszenia NEREUS, skupiającego się na rozwoju technologii kosmicznych.

W Małopolsce działa 25 macierzystych szkół wyższych i 15 filii, które kształcą niemal 150 tys. studentów, a ponad 70% Małopolan w wieku 19-24 lat studiuje. Studenci stanowią 4,3% a doktoranci 0,04% populacji regionu. Wszystkie te wskaźniki plasują Małopolskę na drugim miejscu, za województwem mazowieckim. W działalności B+R aktywnych jest przeszło 22 tys. etatów (ekwiwalentów pełnego czasu pracy) z czego ponad 65% w sektorze przedsiębiorstw (2022).

W Małopolsce znajduje się 107 akredytowanych laboratoriów badawczych, co jest czwartym wynikiem w kraju, oraz 13 wzorcujących (piąty wynik) (2024). W Małopolsce znajduje się też niemal 30% (20 z 70) wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (edycja 2020). Przedsięwzięcia te reprezentują następujące dziedziny: nauki techniczne i energetyka, nauki biologiczno-medyczne i rolnicze, nauki fizyczne i inżynieryjne, cyfrowe infrastruktury badawcze.

Spośród pozostałych, najważniejszych wskaźników innowacyjności warte wymienienia są (według najbardziej aktualnych danych na I kwartał 2024 roku):

 • najwyższe w kraju wartości GERD (całkowite nakłady na działania badawczo-rozwojowe) i BERD (nakłady przedsiębiorstw na działania badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB: odpowiednio 2,56% i 1,67%;
 • przeciętny w skali województw udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w całkowitych nakładach na B+R: 65,5%;
 • drugie miejsce wśród województw pod względem bezwzględnej wielkości nakładów wew. na B+R: 6,3 mld zł;
 • drugie miejsce pod względem nakładów na B+R na mieszkańca: 1.841 zł;
 • trzecia wśród województw relacja nakładów na B+R do personel B+R: 183 tys. zł na stanowisko;
 • drugie miejsce pod względem personelu B+R ogółem (22,6 tys. EPC) oraz w przedsiębiorstwach (14,9 tys. EPC);
 • drugie miejsce pod względem udziału pracujących w B+R w pracujących ogółem: 2,4%;
 • trzecie miejsce pod względem podmiotów posiadających aparaturę naukowo-badawczą zaliczoną do środków trwałych: 202;
 • czwarte miejsce wśród województw pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych: 11%;
 • czwarte miejsce pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki: 40%.

Innowacyjność regionalna wspierana jest przez szereg cyklicznych wydarzeń będących inicjatywą samorządu. Program akceleracyjny #StartUP Małopolska, który objął dotychczas 80 firm, wspiera młode innowacyjne firmy w szybszym rozwoju, dając im dostęp do eksperckiego doradztwa w formie indywidualnego mentoringu i specjalistycznych warsztatów. Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” wspiera organizatorów najważniejszych wydarzeń technologicznych i dla branż kreatywnych, w których odnotowano dotychczas ponad 100 tys. uczestnictw. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce jest z kolei częścią globalnej inicjatywy Global Entrepreneurship Week. W jego ramach odbywają się warsztaty i spotkania z przedsiębiorcami (w których bierze udział ok 7000 mieszkańców rocznie) mające na celu promowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw. Cykl konferencji regionalnych "Innowacyjna Małopolska" pozwala dotrzeć z informacją i know how do niemal każdego zakątka Małopolski. Małopolska Noc Naukowców służy promocji osiągnięć małopolskich naukowców oraz innowacyjnych rozwiązań, które powstają w ośrodkach naukowych w regionie.

Przypisy:

 1. SOOIPP (2021), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; Raport z badania 2021
 2. ABSL (2022), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022
 3. Motife (2024), Krakow IT Market Map – Q1 2024