Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski System Informacji Medycznej

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 666, 1292) oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015 r. i funkcjonował w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku realizacji tego projektu do MSIM zostały przyłączone trzy wojewódzkie szpitale, umożliwiając sprawdzenie koncepcji systemu regionalnego.

Obecnie realizowany projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada:

 • utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie;
 • rozbudowę platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in. dostęp pacjentów do danych medycznych oraz wymiana EDM;
 • połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1;
 • integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania;
 • zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
 • przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi. Uchwałą ZWM nr 304/18 został przyjęty wzór umowy o partnerstwie, który umożliwił zawarcie umów o partnerstwie z 38 podmiotami leczniczymi z Małopolski. Na mocy ww. umów Partnerzy zobowiązali się m.in. do:

 • przygotowania infrastruktury techniczno-systemowej dla warstwy lokalnej;
 • przyłączenia się do platformy MSIM;
 • wymiany dokumentacji w ramach platformy regionalnej. 

W 2019 r. podpisano dodatkową umowę partnerską ze spółką Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.. Jako partner spółka odpowiada za następujące elementy:

 • nadzór na realizacją, testowaniem i wdrożeniem MSIM;
 • nadzór nad procesem integracji podmiotów leczniczych z Systemem MSIM;
 • wsparcie podmiotów leczniczych w realizacji procesu integracji systemów szpitalnych z MSIM.

Całkowita wartość projektu (brutto): 209 429 218,73 zł;
Całkowite koszty kwalifikowane (brutto): 195 460 069,43 zł;
Dofinansowanie: 175 914 062,49 zł
(w tym środki z EFRR: 166 138 675,14 zł i budżetu państwa: 9 775 387,35 zł); 

Wkład własny: 19 546 006,94 zł.

Lata realizacji: 2016 - 2023

logotypy