Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynika z troski o środowisko naturalne. Wojewódzkie budynki nie spełniały aktualnych standardów energetycznych, co powodowało wysoką konsumpcję energii cieplnej oraz elektrycznej. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu wykonana została modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł.

Rezultaty realizacji projektu:

 • Spadek emisji gazów cieplarnianych 
 • Ograniczenie emisji pyłów 
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

Inwestycja obejmowała modernizację energetyczną 54 wojewódzkich budynków użyteczności publicznej obejmującej jednostki ochrony zdrowia (10 jednostek), edukacji (6 jednostek) i kultury (4 jednostki). Realizacja Projektu została zakończona 31.10.2023

Modernizacja została poprzedzona sporządzeniem audytów energetycznych i oświetleniowych. Audyt miał wskazać optymalny zakres prac modernizacyjnych, oraz możliwą do osiągnięcia wysokość wskaźników osiągniętą po wykonaniu modernizacji budynku.

W zależności od budynku, modernizacja obejmowała:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian zewnętrznych w gruncie); 
 2. Docieplenie stropów/stropodachów/dachów; 
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej); 
 4. Modernizacja instalacji c.o.; 
 5. Modernizacja instalacji c.w.u.; 
 6. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne; 
 7. Zastosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii; 
 8. Wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem.  

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 6 978,51 tony równoważnika CO2/rok
 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 51 407,97 GJ/rok
 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej- 3 230,90 MWh/rok
 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 451,49 MWhe/rok
 5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 224,29 MWht/rok
 6. Redukcja emisji pyłu PM 10 – 12,32 kgPM10/rok
 7. Redukcja emisji pyłu PM 2,5 – 12,32 kgPM2,5/rok

Źródło finansowania: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Szacunkowa wartość projektu: 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 174 546 508,40 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 163 812 848,99 zł.

Wysokość dofinansowania z RPO 2014-2020 na poziomie 85%, wkład własny 15%. 

Projekt został zrealizowany przez Biuro Inwestycji Strategicznych w latach: 2015 – 2023.

logotypy