Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego

Plan Gospodarki Odpadami opracowuje się dla:

 • osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa,
 • oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju,
 • wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami,
 • zasady samowystarczalności i bliskości,
 • utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami spełniających wymagania ochrony środowiska.

Plan dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany oraz przywożonych na ten teren, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.

Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2023-2028

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, iż Uchwałą nr V/34/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku została przyjęta aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, jako realizacja zapisów ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479).

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - stanowi akt prawa miejscowego i podejmuje się ją wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

 1. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

 • zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub
 • zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub
 • zakończenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub
 • jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub odpowiednio wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych.

Dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami odbywa się na pisemny wniosek prowadzącego instalację do którego dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji
 • protokół z kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
 • kopię zezwolenia na przetwarzania odpadów w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego.

Uchwała w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2016-2022:

Zmiany uchwały Nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017 r.:

Uchwała w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2012:

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami zawiera informacje dotyczące realizacji postanowień zawartych w dokumencie, ocenę gospodarki odpadami, ocenę stanu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów.

Sprawozdanie obejmuje okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.