Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Procedury uzyskiwania decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jaki i podmioty gospodarujące odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych.

Rodzaje decyzji administracyjnych

Wytwórca odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
W przypadku eksploatacji instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości podmiot winien uzyskać pozwolenie zintegrowane obejmujące wszystkie komponenty środowiska.

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, po przedłożeniu marszałkowi województwa właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

Podmiot przetwarzający odpady, bądź zbierający odpady obowiązany jest uzyskać zezwolenie odpowiednio na:

 • przetwarzanie odpadów,
 • zbieranie odpadów.

Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegająca na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

 1. pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 2. pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,
 3. decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Wydobywanie odpadów:

 1. z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
 2. ze zwałowiska odpadów

wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów.

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody w formie decyzji właściwego organu, po złożeniu stosownego wniosku przez zarządzającego składowiskiem odpadów.  

Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga przeniesienia na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów.

Decyzje łączne

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.  W takim przypadku we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie  odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W efekcie uzyska on tzw. decyzję łączną pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniającą odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W przypadku posiadacza odpadów prowadzącego łącznie zbieranie i przetwarzanie odpadów, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z ustawą o odpadach z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów  zwalnia się:

 1. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 2. osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 3. osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 4. podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 5. posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 6. posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;
 7. wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 8. posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 9. władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 10. wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
 11. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami lub przez związek metropolitalny bezpośrednio przez urząd obsługujący wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy lub urząd obsługujący związek metropolitalny.

Kompetencje marszałka województwa

Zgodnie z ustawą o odpadach marszałek województwa jest organem właściwym do wydania:

 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie odpadów:
  a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
  c) dla  instalacji komunalnych;
 • zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg,
 • decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne,
 • decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
 • decyzji dotyczącej zgody na wydobywanie odpadów,
 • decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
 • decyzji dotyczącej przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
 • decyzji potwierdzającej spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska marszałek województwa wydaje pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla:

 1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana  jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
 3. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, będących na liście marszałka województwa, które funkcjonują, zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów.

Wykaz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 , poz. 1839).

Zgodnie z ustawą o odpadach wydobywczych marszałek województwa zatwierdza program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz wydaje zezwolenia na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla:

 1. przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
 2. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Procedury uzyskiwania decyzji z zakresu gospodarki odpadami