Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w KrakowieArchiwum UMWM

HISTORIA:

22 grudnia 2008 roku Sejmik Województwa Małopolskiego powołał 1 stycznia 2009 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jako samorządową instytucję kultury. Jej organizatorami oprócz Województwa Małopolskiego są: Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", działające na prawach organizatora. Instytut jako instytucja kultury posiada osobowość prawną i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie w 2009 roku.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowiefot. Archiwum UMWM

MISJA:

Misją działalności Instytutu jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz dialogu między religiami i kulturami, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna.

Instytut - realizując cele strategiczne - współdziała w szczególności ze środowiskami kościelnymi, związkami wyznaniowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, a także mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i z zagranicy.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowiefot. Archiwum UMWM

DZIAŁALNOŚĆ:

Instytut realizuje duże projekty naukowe, a także imprezy masowe oraz produkcje filmowe i duże projekcje multimedialne w technologii mappingu 3D. Jest organizatorem licznych konferencji (także o charakterze międzynarodowym), koncertów, widowisk muzycznych,  projektów o charakterze edukacyjnym i kulturalno–społecznym. Organizuje także duże wystawy plenerowe oraz wystawy czasowe o szczególnym znaczeniu m. in. w Sejmie RP, Katedrze we Lwowie.

Instytucja przygotowuje przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim dla młodzieży, w tym warsztaty edukacyjne, lekcje tematyczne, wykłady, prelekcje, gry miejskie, debaty oksfordzkie i konkursy. Prowadzi samodzielną działalność wydawniczą oraz posiada bogate zasoby biblioteczne.

Placówka redaguje portal społeczno – informacyjny http://franciszkanska3.pl/, platformę multimedialną https://santojp2.pl/. Oferuje ponadto wirtualne wycieczki po miejscach w Małopolsce związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowiefot. Archiwum UMWM

WYDARZENIA I PROJEKTY:

Do najważniejszych wydarzeń należą przedsięwzięcia związane są z upamiętnianiem życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II – Patrona Województwa Małopolskiego.

Instytut jest pomysłodawcą i realizatorem Międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i religijnym.

Instytucja oferuje wirtualne wycieczki po miejscach w Małopolsce związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II (www.tusiezaczelo.pl, www.kuria.wkraj.pl).

Placówka jest także jednym z partnerów projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” który powstał w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020. Instytut zrealizował spacery wirtualne w 28 miejscach kultu Maryjnego na terenie Małopolski, Podkarpacia oraz Kraju Preszowskiego (www.szlak.maryjny.pl) wraz z narracją i opisami w pięciu językach: polskim, słowackim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim oraz międzynarodowym języku migowym. W ramach projektu przygotowano również fachowe wydawnictwo, warsztaty tematyczne oraz koncerty i projekcje multimedialne.

W ramach cyklicznej działalności Instytut prowadzi duże projekty edukacyjne i społeczno - kulturalne:

- „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” (budowanie wśród młodzieży podstaw trwałego wolontariatu);

- „Małopolskie Dni Jana Pawła II” (imprezy w miejscowościach województwa mające na celu przybliżenie Osoby papieża);

- „Oblicza Dialogu” (tworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie).

W ramach działalności naukowej i wydawniczej instytucja prowadzi całościowe badania i krytyczne analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły oraz realizuje wspólny projekt, którego inicjatorami są Marszałek Województwa, Prezydent Miasta Krakowa oraz Arcybiskup Metropolita Krakowski w zakresie wydania dzieł teologicznych i filozoficznych Księdza Profesora Wojtyły.

W latach 2020 – 2021 wszelkie formy aktywności przeniesione zostały do  świata wirtualnego. Instytut realizował w sieci następujące przedsięwzięcia - związane głównie z obchodami 100. lecia urodzin Ojca Świętego: cykle wykładów tematycznych, produkcje hymnu wraz teledyskiem „Nie zastąpi Ciebie nikt” oraz filmów dokumentalnych z własnych materiałów archiwalnych, materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli, produkcja specjalnej animacji filmowej  w oparciu o mozaiki ojca Marko Rupnika, nagrania tematycznych pokazów laserowych online, nagrywanie prelekcji, wywiadów, wypowiedzi ludzi nauki i kultury, przygotowywanie i udostępnianie nowych publikacji w formie elektronicznej: album „Jan Paweł II Pielgrzym stulecia” z unikatowymi fotografiami Chucka Fishmana dokumentującymi podróże apostolskie Ojca Świętego. 

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest instytucją otwartą na każdego odbiorcę. Na stronie internetowej instytucji znaleźć można zakładkę ze stale aktualizowanymi propozycjami dla osób o specjalnych potrzebach. Placówka od lat bierze udział w projekcie Małopolska. Kultura Wrażliwa. 

Laur Veritatis Splendorfot. Archiwum UMWMLaur Małopolskiej Nagrody Veritatis Splendor

KONTAKT:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków

tel. 12 42 20 344, fax. 12 61 98 787

e-mail: 

STRONY INTERNETOWE:

http://www.idmjp2.pl

Facebook - FB/IDMJP2

YouTube - yt/InstytutDialoguJP2

Logotyp Instytutu