Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program Współpracy

Programy współpracy samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Województwo Małopolskie fundamenty współpracy z organizacjami pozarządowymi opiera na dokumentach, które wyznaczają kierunki działania na poziomie strategicznym – Programy wieloletnie, zaś na poziomie operacyjnym - Programy roczne.
Obecnie obowiązują:

 • Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027.
 • Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Samorząd województwa i organizacje pozarządowe realizują wizję Małopolski silnej społeczeństwem obywatelskim, w której ludzie są odpowiedzialni, gotowi do współpracy, samoorganizujący się i wspierani przez Samorząd Województwa.
Na okres programowania obejmujący lata 2023 – 2027 wyznaczony został cel główny oraz pięć celów szczegółowych, do których, na podstawie diagnozy III sektora, wyznaczone zostały kierunki działania.
 
Cel główny:
Zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 
Cel szczegółowy 1: Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
Kierunki działania:
 1. Włączanie podmiotów Programu w realizację zadań publicznych Województwa w oparciu o tryby zlecania zadań przewidziane w ustawie.
 2. Ujednolicanie procedur zlecania i rozliczania zadań publicznych przez Województwo podmiotom Programu.
Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy regionu.
Kierunki działania:
 1. Popularyzowanie wśród Małopolan mechanizmu 1,5% - przekazywania organizacjom pożytku publicznego odpisów podatku dochodowego.
 2. Upowszechnianie postaw społecznego zaangażowania, w tym wspieranie i promowanie wolontariatu, filantropii i innych form aktywności obywatelskiej.
Cel szczegółowy 3: Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
Kierunki działania:
 1. Zaangażowanie podmiotów Programu w tworzenie polityk publicznych.
 2. Wzmocnienie roli i rozwój ciał dialogu społecznego, m.in. Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) w tworzeniu polityk publicznych.
Cel szczegółowy 4: Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
Kierunki działania:
 1. Wyrównywanie szans podmiotów Programu poprzez edukowanie z wykorzystaniem różnych form, w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy, w tym w perspektywie unijnej na lata 2021-2027.
 2. Wsparcie w zakresie ekonomizacji podmiotów Programu, w tym informowanie, edukowanie i promowanie przedsiębiorczości społecznej.
 3. Wspieranie integracji podmiotów Programu.
Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.
Kierunki działania:
 1. Utrzymanie i rozwój systemowego obiegu informacji dotyczącego współpracy podmiotów Programu z Województwem.
 2. Promowanie współpracy międzysektorowej i edukowanie podmiotów Programu w zakresie międzysektorowych projektów partnerskich.
 3. Dialog organów administracji publicznej zaangażowanych we współpracę z podmiotami Programu.

Klauzula informacyjna

Programy współpracy

Realizacja programów współpracy