Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Patronat Honorowy

Patronaty i komitety honorowe Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Małopolskiego

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

O objęcie patronatu honorowego Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego. W wyjątkowych przypadkach patronatem honorowym może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza województwem małopolskim.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronatem honorowym obejmowana jest konkretna edycja.

Patronatem honorowym nie obejmuje się instytucji, lecz konkretne wydarzenia. Nie przyznaje się patronatu honorowego inicjatywom o charakterze komercyjnym i reklamowym.

Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym. Wniosek:

  1. można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Komunikacji Marki Małopolska (EPK):

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze konta w systemie EPK, należy dokonać rejestracji

  • PODMIOTY OBJĘTE SYSTEMEM KOORDYNACJI MARKI MAŁOPOLSKA (WSJO, wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe oraz stowarzyszenia, w tym Małopolska Organizacja Turystyczna, w których Województwo Małopolskie jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem):
    kliknij TUTAJ
  • POZOSTAŁE PODMIOTY:
    kliknij TUTAJ

Instrukcja złożenia wniosku za pośrednictwem EPK znajduje się na dole strony.

  1. lub po wypełnieniu formularza, który jest dostępny na tej stronie dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w JEDEN wybrany sposób:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków;

  • przesłać w wersji elektronicznej na adres:

Wniosek o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym powinien być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem inicjatywy. Wnioski przesłane po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone.

Integralną częścią wniosku o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z objęciem patronatu honorowego. Organizator zostanie poinformowany za pośrednictwem EPK lub pisemnie (w zależności od formy złożenia wniosku) o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Stanowisko odmowne nie wymaga uzasadnienia.

Decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym podejmuje Marszałek, Wicemarszałek lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w zależności do kogo złożony został wniosek. Marszałek Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na kierowany do niego wniosek może wyznaczyć innego przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego do objęcia patronatem danej inicjatywy.

W przypadku objęcia patronatu honorowego nad inicjatywą organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o objęciu wydarzenia patronatem honorowym oraz logotypu Województwa Małopolskiego, dostępnego na stronie internetowej Logo/ System Identyfikacji Wizualnej.

Objęcie patronatu honorowego nad inicjatywą nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, wydania materiałów promocyjnych, ani osobistego udziału Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa w zaplanowanym wydarzeniu.

O środki finansowe na organizację wydarzeń można ubiegać się w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz w trybie tzw. „małych grantów”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat otwartych konkursów ofert i trybu tzw. „małych grantów” dostępne są na stronach internetowych:

Otwarte Konkursy Ofert 2024

Informacje o małych grantach

W przypadku wnioskowania o udział Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w komitecie honorowym, obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku patronatu honorowego.

Szczegółowe informacje dotyczące patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym można uzyskać w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – tel. 12 61 60 986,