Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca Międzynarodowa

Regiony, z którymi Małopolska podpisała umowy o współpracy

Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych:

Uczestnictwo w nieformalnej sieci współpracy CORAL gwarantuje:
• dostęp do innowacji na rzecz opieki zdrowotnej i społecznej – szczególnie dla osób starszych i niesamodzielnych;
• wymiana doświadczeń z partnerami z Europy Zachodniej, szczególnie cenne doświadczenia regionów, które są bardziej zaawansowane we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz samodzielnego życia osób starszych – zarówno na poziomie strategiczno-politycznym, jak i w wymiarze praktycznym;
• dostęp do partnerstw starających się o granty UE (Interreg Europa, Horyzont 2020, programy KE). Dzięki sieci Coral Małopolska może uczestniczyć w projekcie ITHACA „Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich”, dzięki któremu Województwo Małopolskie pozyskało dużą wiedzę w zakresie innowacyjnego podejścia do kreowania polityki zdrowotnej i społecznej. Zebrane dobre praktyki w ramach projektu okazały się także cenne dla interesariuszy z regionu, którzy brali udział w wizytach studyjnych. Obecnie zostaliśmy zaproszeni do składania wniosku w ramach Programu Horyzont 2020, który będzie kontynuował proces pobudzania innowacji w obszarze inteligentnej opieki zdrowotnej i społecznej. Bez uczestnictwa w sieci Coral bylibyśmy wyłączeni z możliwości dołączenia do doświadczonego partnerstwa.
• Twinning – czyli możliwość wymiany dobrych praktyk; można skorzystać z gotowych rozwiązań, można promować własne osiągnięcia na polu innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się;
• Koszty uczestnictwa w sieci – nie ma składki członkowskiej, ze środków BW finansowana jest podróż pracownika na spotkania partnerów, praca na rzecz sieci finansowana jest w ramach obowiązków pracowników organizacji będących członkami sieci. Spotkania odbywają się ok. 4 razy w roku – częściej, jeśli członkowie sieci zaangażowani są w przygotowywanie wniosku aplikacyjnego do jednego z programów UE.

Sieć stworzona w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Sieć swoje cele realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów. 

Województwo Małopolskie jest członkiem wspierającym Euroregion "Tatry"

Inicjatywa Awagarda - Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalna, organizacja mająca na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach członkowskich poprzez współpracę międzyregionalną na poziomie europejskim. Obecnie Inicjatywa zrzesza 32 regiony z Unii Europejskiej, a Małopolska jest jedynym przedstawicielem z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa działa na rzecz wzmocnienia przemysłu, m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które współpracują ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji w różnych regionach i krajach UE. Taki sposób kooperacji ma doprowadzić do synergii potencjałów, wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji i przekształcenia regionalnych klastrów w europejskie, działające w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu UE. Ciężar współpracy w ramach inicjatywy leży po stronie firm, instytucji badawczych i klastrów. W ramach Inicjatywy jest realizowanych obecnie pięć działań pilotażowych: Biogospodarka, Wydajna i Zrównoważona Produkcja, Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D, Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych oraz Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

BERRY+ to nowe międzyregionalne partnerstwo w dziedzinie inteligentnych specjalizacji skierowane do regionów zaangażowanych w rozwój innowacyjności. Jego inauguracja nastąpiła w listopadzie 2020 r., a zasięg geograficzny i zakres merytoryczny pozostają w fazie rozwoju. Trzy kluczowe cele, które leżą u podstaw funkcjonowania BERRY+, to dążenie do wspierania międzyregionalnych inwestycji, zintegrowanie występujących u partnerów innowacji w istniejące lub nowe łańcuchy wartości oraz ustanowienie międzyregionalnego klastra zorientowanego na przetwarzanie odnawialnych zasobów naturalnych. Małopolska jest jedynym regionem z obszaru Europy Środkowej, który wchodzi w skład liczącego obecnie 11 partnerów porozumienia. Decyzja o podjęciu współpracy została podjęta ze względu na wspólne z obszarami tematycznymi BERRY+ interesy w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji, które zostały wskazane w najważniejszych założeniach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.

Podejmowane w ramach inicjatywy działania wiążą się przede wszystkim z przetwarzaniem odnawialnych zasobów naturalnych i ich produktów pochodnych do zastosowań o wysokiej wartości dodanej. Ze względu na nadanie priorytetowego znaczenia aktywności, która nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego, agenda BERRY+ ukierunkowana jest na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspieranie technologii czystych produkcji. Uczestnictwo w partnerstwie umożliwi podmiotom z Małopolski (takim jak przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, realizację wspólnych inicjatyw B+R, współpracę projektową, międzyregionalne inwestycje w innowacje, a także wspólny rozwój i wymianę doświadczeń w realizacji założeń strategicznych związanych ze wzrostem innowacyjności.

Euromontana (European Association of Mountain Areas) jest wielosektorowym stowarzyszeniem na rzecz współpracy i rozwoju terytoriów górskich. Zrzesza regionalne i krajowe organizacje górskie z całej Europy, w tym agencje rozwoju regionalnego, władze lokalne, organizacje rolnicze, agencje ochrony środowiska, organizacje leśne i instytuty badawcze. W stowarzyszeniu zarejestrowanych jest ponad 70 podmiotów z 17 krajów. Polska reprezentowana jest przez Województwa Małopolskie i Podkarpackie. Misją Euromontany jest promowanie żywych gór, zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia na obszarach górskich.

Aby to osiągnąć, stowarzyszenie ułatwia wymianę informacji i doświadczeń poprzez: organizowanie seminariów i konferencji, prowadzenie i współpracę w zakresie badań, opracowywanie, zarządzanie i uczestnictwo w projektach europejskich oraz poprzez współpracę z instytucjami europejskimi w kwestiach obszarów górskich.

Szanse rozwojowe i możliwe korzyści związane z uczestnictwem w Stowarzyszeniu dla Małopolski to:

  • tworzenie i opracowywanie polityk, które odzwierciedlają wspólny interes górskich terenów UE;
  • lobbing na rzecz alokacji środków dla obszarów górskich;
  • rozwój i modernizacja infrastruktury na obszarach górskich – obszary górskie jako atrakcyjne miejsce do życia dla mieszkańców, zatrzymanie odpływu mieszkańców, rozwój turystyki wspieranie produkcji rolno-spożywczej, produkty lokalne, regionalne, produkcja ekologiczna, propagowanie idei znakowania żywności pochodzącej z obszarów górskich, promowanie kultury pasterskiej;
  • promocja tradycji, kultury obszarów górskich;
  • dostęp do badań, analiz i prognoz;
  • dostęp do nowej sieci kontaktów;
  • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk;
  • uczestnictwo w spotkaniach na międzynarodowym szczeblu np. Europejska Konwencja Górska oraz innych konferencjach i spotkaniach dla członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie NEREUS działa od 2007 roku i jest jedyną w Europie siecią tematyczną, która reprezentuje interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Kluczową rolą Stowarzyszenia jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań. Małopolska przystąpiła do organizacji na podstawie uchwały Nr L/711/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. 

W październiku 2019 r. Małopolska otrzymała do realizacji projekt START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno-gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części regionu. Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START pozwoliło na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce.

Województwo małopolskie dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji w styczniu 2020 r. Platforma (CRinT) ma za zadanie pomagać krajom i regionom UE w uzyskaniu wsparcia w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Zadaniem Platformy jest stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk, wypracowywania rozwiązań i projektów oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Platforma jest zatem miejscem rozwijania – we współpracy z ekspertami – regionalnych strategii i projektów transformacji energetycznej, a także wymiany wiedzy i dobrych praktyk.