Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Otwarte Konkursy Ofert


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Przewiduje się dofinansowanie zadań polegających na organizacji szkoleń/ warsztatów/ konkursów/ wyjazdów i innych zajęć o charakterze edukacyjnym, których celem jest pogłębianie wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z regionu Małopolski. Dofinansowanie otrzymają projekty o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, jak np. warsztaty z pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, szkoleń z ochrony przeciw pożarowej, zapobiegania wypadkom w górach czy też działań z zakresu obrony cywilnej – np. jak przetrwać w terenie, co zrobić gdy zawiedzie GPS, jak uzyskać wodę pitną itp. Działania te powinny być prowadzone z udziałem służb np. policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska czy pogotowia.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu w 2024 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Maksymalna kwota oczekiwanej przez Oferenta dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 000 zł.
Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu (generatora) dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 27.03.2024 roku do godz. 23.55,
 • oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 28.03.2024 roku do godz. 16.00 dostarczyć wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznik

Szczegółowe informacje: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. pn. ,, Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację”

Celem konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży.

W budżecie Województwa Małopolskiego na 2023 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane środki finansowe na wsparcie zadań wybranych w ramach tego konkursu. Określony w konkursie zakres działań pozostaje też  w zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar – Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu w latach 2023 – 2024 środki finansowe do kwoty ogółem 2 640 000,00 zł, w tym w 2023 r. – 1 520 000,00 zł  i w 2024 r. – 1 120 000,00 zł

Do Konkursu mogły być składane oferty na realizację zadań realizowanych tylko w okresie dwuletnim (dwie edycje), których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku, a kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 318/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

Zgodnie z regulaminami konkursu w terminie do 31 marca 2023 roku złożono: 71 ofert do konkursu „Małopolska! Postaw na edukację” na łączną kwotę dofinansowania 6 148 082,60 zł. Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację: 52 oferty w konkursie „Małopolska! Postaw na edukację”, na łączną kwotę 2 640 000 zł (1 520 000 zł na 2023 r. i 1 120 000 zł na 2024 r.)

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania latach 2023 i 2024 r. pn. ,, Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację!” stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały nr 868/23Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje:  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”.

Celem konkursu jest realizacja różnorodnych działań w formie online, kierowanych do dzieci i młodzieży. Działania te mają dotyczyć:

 • znajomości prawa,
 • zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym,
 • przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci,
 • sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje, doświadczane przez dzieci i młodzież także online,
 • sposobów upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

W budżecie Województwa Małopolskiego na 2023 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane środki finansowe na wsparcie zadań wybranych w ramach tego konkursu. Określony w konkursie zakres działań pozostaje też  w zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar – Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu w latach 2023 – 2024 przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 560 000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym w 2023 r. - 380000 zł i w 2024 r. – 180000zł

Do Konkursu mogły być składane oferty na realizację zadań realizowanych tylko w okresie dwuletnim (dwie edycje), których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku, a kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 319/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

Zgodnie z regulaminami konkursu w terminie do 31 marca 2023 roku złożono: 10 ofert do konkursu „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa” na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 103 450,50 zł,. Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 9 ofert w konkursie „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa” na łączną kwotę w wysokości  560 000 zł (380 000 zł na 2023 r. i 180 000 zł na 2024 r.),

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania latach 2023 i 2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”, stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały nr 868/23Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2023r.

Szczegółowe informacje:  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. pn. ,,Kocham Polskę!”

Celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu w latach 2023 – 2024 środki finansowe do kwoty ogółem 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym w 2023 r. -  600 000,00 zł i w 2024 r. – 400 000,00 zł.

Do Konkursu mogły być składane oferty na realizację zadań realizowanych tylko w okresie dwuletnim (dwie edycje), których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku, a kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 320/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

Zgodnie z regulaminami konkursu w terminie do 31 marca 2023 roku złożono:16 ofert  na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3525225,96zł .

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania latach 2023 i 2024 r. pn. „Kocham Polskę!” stanowi Załącznik Nr 6 do uchwały nr 868/23Zarządu Województwa Małopolskiego dnia 16 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje:  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 „Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie”.

Celem konkursu jest wsparcie innowacyjnych prac badawczych, rozwój działalności naukowej środowisk akademickich, popularyzacja badań naukowych oraz stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa i współpracy podmiotów, działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi i uczelniami wyższymi.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają wszystkie poniższe działania:

 1. Realizację innowacyjnych prac badawczych środowisk akademickich przy współpracy akademickich kół naukowych.
  Upowszechnienie wyników badań naukowych.
 2. Współpracę między podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, akademickimi kołami naukowymi i uczelniami wyższymi.
 3. Wszechstronne podejście do zagadnień, uwzględniające różnorodne aspekty oraz formy pracy naukowej (laboratoria, doświadczenia, publikacje, badania).
 4. Wspieranie aktywności naukowej wraz z uzyskaniem praktycznych efektów badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci gotowych produktów m. in. publikacji naukowej, wynalazku, projektu, prototypu, w szczególności w dziedzinach związanych z działalnością Jana Szczepanika.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe do łącznej kwoty 200 tys. zł.

Termin składania ofert w konkursie upływa w dniu 21 kwietnia 2022 r..

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 „KOM Integracja mieszkańców Gminy Sułoszowa

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „KOM Integracja mieszkańców Gminy Sułoszowa”. Jest to jedno ze zwycięskich zadań, wyłonionych w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest zorganizowanie różnorodnych inicjatyw i imprez o charakterze edukacyjnym, aktywizacja osób dorosłych poprzez organizację zajęć, szkoleń i wydarzeń, umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji oraz odkrywanie i rozwijanie poprzez dzieci i młodzież talentów i kompetencji.

Konkurs ma na celu integrację mieszkańców powiatu krakowskiego, w szczególności z gminy Sułoszowa i gmin ościennych, poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych zajęciach, oferujących aktywne formy spędzania wolnego czasu, takie jak zajęcia pilates, zajęcia korekcyjne, zajęcia z tenisa stołowego i piłki nożnej, zajęcia z j. angielskiego, nauka gry na gitarze, warsztaty kulinarne, skupione wokół idei zdrowego odżywiania.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania to 150 000 zł.

Termin realizacji zadania przewidziany został od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 23 marca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”.

Konkurs ma na celu realizację różnorodnych działań w formie online kierowanych do dzieci
i młodzieży dotyczących znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież także online, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają:

 • organizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych m in.: warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń poruszających zagadnienia bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży,
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj. atrakcyjnych wizualnie pakietów edukacyjnych, zawierających kompendium wiedzy dostosowane dla danego poziomu edukacyjnego uczestników, które odpowiadają założeniom konkursu oraz produkcję krótkich, atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie filmów edukacyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród młodzieży, w szczególności ze szkół objętych projektem.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania to 180 000 zł.

Termin realizacji zadania przewidziany został od 1 marca 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 23 marca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 ,,Kocham Polskę!!

Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. ,,Kocham Polskę!”

Założeniem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Celem projektu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2022 roku na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 400 000,00 zł.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01 kwietnia 2022 roku, a kończyć nie później niż

16 grudnia 2022 roku.

Termin składania ofert w konkursie upływa w dniu 31 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje:  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 ,,Małopolska! Postaw na edukację!”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację”.

Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.  

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

 • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
 • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – edukacja międzyregionalna;
 • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
 • aktywizacji do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w  szczególności kompetencji cyfrowych;
 • organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
 • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
 • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;
 • realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przedsiębiorczości, programowania i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej i obywatelskiej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w  życiu publicznym regionu.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają wszystkie poniższe działania:

 •  organizację wydarzeń /imprez /konkursów /festiwali i innych zajęć o charakterze edukacyjnym których celem jest pogłębianie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i  zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp.;
 • prowadzenie zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, a także mających na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2022 roku na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu środki finansowe do kwoty 1 020 000,00 zł.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 marca 2022 roku, a kończyć nie później niż 16 grudnia 2022 roku.

Termin składania ofert upłynie  w dniu 31 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:

Szczegółowe informacje:  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 "Prawo i ja - edukacja międzypokoleniowa"

Założeniem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Celem konkursu jest realizacja różnorodnych działań w formie online skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież także online, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 realizacja zadań musi być przeprowadzona z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych oraz zaleca się ich wykonanie w warunkach online w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzących zajęcia.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają równocześnie:
1)    organizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych m in.: warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń poruszających zagadnienia bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży,
2)    przygotowanie materiałów edukacyjnych tj. atrakcyjnych wizualnie pakietów edukacyjnych zawierających kompendium wiedzy dostosowane dla danego poziomu edukacyjnego uczestników, które odpowiadają założeniom konkursu oraz produkcję krótkich atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie filmów edukacyjnych współtworzonych z każdym z partnerów, o których mowa w pkt 3) poruszających problematykę bezpieczeństwa w świecie wirtualnym i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, zapobiegania przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży oraz produkcję jednego, krótkiego filmu/spotu wprowadzającego w założenia projektu oraz zachęcającego do udziału w nim. Koniecznym dla realizacji projektu jest wyprodukowanie łącznie co najmniej pięciu 3-5 minutowych filmów edukacyjnych we współpracy z min. 1 z partnerów, o których mowa w pkt 3 o jakości i parametrach umożliwiających emisję filmów w internecie i telewizji.

Na realizację zadania w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 100 000 zł.
Do Konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 maja 2021 r.  a kończyć nie później niż 10 grudnia 2021 r.
Zlecenie ww. zadania  odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Przewiduje się więcej niż jednego wykonawcę.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków ia – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 295/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2021 roku.
Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.
Oferty należy przygotowywać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pozarzadowa.malopolska.pl/ Wygenerowaną (wydrukowaną) z systemu i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty (tożsamą z wersją elektroniczną, tj. cyfra kontrolna wygenerowanej i wydrukowanej oferty ma być zgodna z cyfrą kontrolną widniejącą przy ofercie w generatorze) wraz z obowiązującymi załącznikami, o których mowa w ust. 3, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021r. pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”.

Szczegółowe informacje:  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 ,,Kocham Polskę!”

Celem projektu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, filmiki/spoty edukacyjne, śpiewniki pieśni patriotycznych);
 • organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe;
 • rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty);
 • organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski;
 • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych;

Szczegółowe informacje: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 ,, Małopolska! Postaw na edukację!”

Założeniem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

 • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym - aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna; 
 • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego - edukacja międzyregionalna; 
 • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
 • aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych - edukacja ustawiczna;
 • organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) - mentor.
 • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach.
 • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Szczegółowe informacje: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 Edukacja - zdalnie i cyfrowo- konkurs rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1145/20 z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej

Celem konkursu jest:

 • wsparcie uczniów z województwa małopolskiego w zakresie optymalizacji ich wyników szkolnych na poszczególnych etapach edukacyjnych, a w dłuższej perspektywie - przygotowanie młodzieży do podejmowania życiowych wyzwań oraz rozwijania u nich indywidualnych zainteresowań, talentów i kompetencji, zwiększających szansę na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • podniesienie kompetencji naukowych lub praktycznych oraz przygotowanie społeczne i psychologiczne dzieci i młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie ze świadomością istniejących zagrożeń np. cyberzagrożeń,
 • stworzenie interaktywnej przestrzeni wiedzy/aktywności/zainteresowań rozwijających wśród dzieci i młodzieży pasję samokształcenia i potrzebę samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • wsparcie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomagają rozwój działalności naukowej kół naukowych przyczyniając się do popularyzacji badań i projektów naukowych wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo uczniów wszystkich etapów edukacyjnych małopolskich szkół w projektach promujących działalność naukową, prowadzonych przy udziale opiekunów i członków akademickich kół naukowych, które działają na terenie województwa małopolskiego,
 • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego realizując postanowienia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Edukacja - zdalnie i cyfrowo”.

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000,00 zł.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących bloków tematycznych:

 1. TALENTY I KOMPETENCJE
 2. NAUKOWA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA
 3. PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE

Opisy poszczególnych bloków znajdują się w Regulaminie.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia  i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 911/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 lipca 2020 r.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykle zgodne z uchwałą z dnia 7 kwietnia 1989 r .Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.),
 • Uchwała Nr XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty stanowi załącznik do regulaminu).

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione.  Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowywania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (ogłoszeniem otwartego Konkursu ofert).

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”.

 Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
ul.Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

 

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania w 2020r. pn. „
Edukacja – zdalnie i cyfrowo”.

 


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy


Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

31 lipca 2020

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty składania ofert.

Departament realizujący:

Departament Edukacji
 Kontakt w sprawie konkursu:

Departament Edukacji

tel. 012 61 60 713/726/731/732/747

Załączniki:

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 911/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku

Regulamin konkursu ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy

 

Status konkursu:

Rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1215/20 z dnia 1 września 2020 roku

Wykaz zawierający nazwę zadania i realizującego go podmiotu, któremu udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego

 

Opis konkursu:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w  2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”

Założeniem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”. Zadanie zostało wybrane na podstawie głosowania w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr 1973/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego).

Realizacja zadania, z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19, może odbywać się wyłącznie w warunkach online w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzących zajęcia. 

Projekt  skierowany jest do mieszkańców powiatu tarnowskiego i polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć online z podstaw robotyki i programowania w sposób nawiązujący do metody Lego Education, z wykorzystaniem darmowych i ogólnie dostępnych do pobrania programów do projektowania i symulacji, umożliwiających wykonywanie wirtualnych czynności, analogicznych do czynności wykonywanych
w warunkach stacjonarnych na modelach Lego Education. 

Ww. zajęcia online mają być skierowane do osób w każdym wieku i powinny być prowadzone w interakcji międzypokoleniowej, tak by mogli w nich uczestniczyć rodzice z dziećmi, seniorzy z wnukami, pod warunkiem jednak, że będą to osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym (względy COVID-19).
W przypadku gdy uczestnicy z tej samej rodziny zamieszkiwać będą w kilku odrębnych gospodarstwach domowych, a względy techniczne nie będą stanowić żadnych przeszkód w udziale w zajęciach online dopuszcza się odstąpienie od wymogu zamieszkania uczestników z tej samej rodziny w jednym gospodarstwie domowym.

Zlecenie ww. zadania  odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 

 Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadań:

1) zorganizowanie cyklu min. 200 szkoleń z programowania i robotyki, przeprowadzonych przez min. 10 wykwalifikowanych trenerów,

2) przeszkolenie min. 125 osób

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 •  harmonogram zajęć (data, godzina, liczba uczestników i trenerów w danym terminie, dopuszcza się podział na mniejsze grupy w celu zagwarantowania ciągłości transmisji, np. jeden trener-jedna grupa tzn. jedna rodzina, lub jeden trener-dwie grupy, tzn. dwie rodziny),
 • wykaz przeszkolonych uczestników i daty zajęć, w których uczestniczyli– min. 125 osób,  
 •  liczba przeprowadzonych zajęć -  min. 200 (wykaz zajęć z określeniem daty i  godziny, liczba logowań w każdym z  określonych w  harmonogramie terminów zajęć),
 •  liczba trenerów – min. 10,
 • udział każdej grupy w quizie tematycznym, podsumowującym zdobytą wiedzę, na koniec każdego z zajęć – wyniki i liczba wykonanych przez uczestników quizów wraz z  datą i godziną ich wykonania  (np. automatyczny znacznik czasu) stanowią integralny element sprawozdania i należy je dołączyć do sprawozdania (dopuszcza się dostarczenie ich na informatycznym nośniku danych),
 •  min. 10 ankiet ewaluacyjnych wypełnionych online przez uczestników na zakończenie projektu), oceniających zajęcia i trenerów; ankiety wraz z datą ich wypełnienia (np. automatyczny znacznik czasu) stanowią integralny element sprawozdania i należy je dołączyć do sprawozdania (dopuszcza się dostarczenie ich na informatycznym nośniku danych). 

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykle zgodne z uchwałą z dnia 7 kwietnia 1989 r .Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 512 z póź. zm.),
 3. Uchwała Nr 1973/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
 4. Uchwała Nr XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi
   i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w regulaminie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)    aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta/oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

 1. a)    w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 2. b)    w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
 3. c)    w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w KRS  – inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego.

2)    inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta/oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w §3 ust. 5 należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 UoDPPioW – kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

3)    oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

4)    Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione.  Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowywania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (ogłoszeniem otwartego Konkursu ofert).

 

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”

 

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56


Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”.


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy

Termin składania wniosków:

2020-07-31

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty składania ofert.

 

Departament realizujący:

Departament Edukacji
 

Kontakt w sprawie konkursu:

tel. 126160726, 126160747

Załączniki

Uchwała Nr  912/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca  2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 3  do ogłoszenia wzór sprawozdania

 

Tegoroczna edycja konkursu została zastąpiona konkursem ofert "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej – projekt zakłada powierzenie realizacji zadania, którego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 732 lub 12 61 60 731

 

Tegoroczna edycja konkursu została zastąpiona konkursem ofert "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja - wsparcie inicjatyw edukacyjnych: celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Istotą konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, wzrost aktywności uczniów oraz  wparcie edukacji obywatelskiej i regionalnej a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 713 lub 12 61 60 732

 

Tegoroczna edycja konkursu została zastąpiona konkursem ofert "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Otwarty konkurs ofert pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" ma na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Konkurs jest podstawą do dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła.

Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.


Więcej informacji pod numerem telefonu:  12 61 60 747