Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor Departamentu: Anna Glixelli
Zastępca Dyrektora Departamentu: Anna Szczęch
Geodeta Województwa Małopolskiego: Joanna Wielgus

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
II piętro, pokój 216
Opis lokalizacji
tel.: 12 63 03 580 
fax.: 12 63 03 579 
e-mail:  

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 1. udziela dotacji celowych dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych oraz realizuje inne zadania zastrzeżone w prawie wodnym na rzecz Województwa,
 2. prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
 3. zleca wykonanie i udostępnia mapy topograficzne i tematyczne oraz bazy danych dla obszaru województwa,
 4. prowadzi wojewódzkie bazy danych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 5. wykonuje analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programuje i koordynuje prace urządzeniowo-rolne,
 6. monitoruje zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
 7. realizuje inne działania zastrzeżone dla Województwa związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 8. administruje systemem Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 9. opracowuje projekty rozwiązań systemowych w obszarze rozwoju rolnictwa, promocji produktów rolnych i rozwoju obszarów wiejskich we współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami, instytucjami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami naukowymi i szkołami rolniczymi,
 10. prowadzi działania w zakresie rybactwa śródlądowego,
 11. prowadzi działania w zakresie prawa łowieckiego,
 12. prowadzi działania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 13. prowadzi działania w zakresie ochrony zwierząt,
 14. wykonuje zadania związane z określeniem terminu zbioru gatunków roślin w regionie,
 15. realizuje działania dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Województwie,
 16. prowadzi działania dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych,
 17. realizuje zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 18. może prowadzić działania wspierające zachowanie tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich,
 19. prowadzi działania wspierające rozwój i edukację wspólnot oraz społeczności lokalnych działających na obszarach wiejskich,
 20. prowadzi działania wspierające zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Województwa,
 21. realizuje działania z zakresu koordynowania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 22. realizuje działania w zakresie wspierania bezpieczeństwa publicznego.