Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

Dyrektor Departamentu: Jerzy Kopeć
Zastępca Dyrektora: Andrzej Bańka
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Bachórz

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, Kraków 
III piętro (budynek B), pokój 352
Opis lokalizacji 
tel.: 12 63 03 444
e-mail:

Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki:

 1. realizuje we współpracy z samorządem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu działania mające na celu aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w Województwie,
 2. programuje i koordynuje prace związane z przygotowaniem, aktualizacją, wdrażaniem, monitoringiem i ewaluacją Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) Województwa Małopolskiego, w szczególności w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu,
 3. podejmuje działania wzmacniające współpracę podmiotów regionalnych z partnerami zagranicznymi w obszarach inteligentnych specjalizacji, w tym bierze udział w realizacji programów i projektów wspierających rozwój i wdrażanie regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 4. realizuje zadania wynikające z przystąpienia Województwa Małopolskiego do partnerstw międzynarodowych oraz podmiotów, w których Województwo Małopolskie występuje jako członek wspierający, partner lub koordynator,
 5. uczestniczy w realizacji projektów w obszarze przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w tym współfinansowanych ze środków europejskich (m.in. w ramach programów operacyjnych, programów ramowych Unii Europejskiej, programów współpracy międzyregionalnej),
 6. prowadzi sprawy związane z organizacją konkursów o charakterze gospodarczym, w tym organizuje konkurs pn. „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego”,
 7. współtworzy Centrum Business in Małopolska,
 8. prowadzi działania na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów,
 9. prowadzi działania związane z szeroko rozumianą obsługą małopolskich eksporterów,
 10. prowadzi działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku gospodarczego regionu,
 11. udziela zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa małopolskiego,
 12. wykonuje zadania Marszałka wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie m.in. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców i kontroli tych przedsiębiorców w zakresie objętym wpisem do rejestru,
 13. prowadzi, przy współudziale właściwych Departamentów, sprawy wynikające z reprezentowania Województwa w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, wojewódzkich osobach prawnych, spółkach oraz innych instytucjach,
 14. prowadzi sprawy zbywania i nabywania mienia,
 15. prowadzi ewidencję analityczną mienia Województwa, z wyłączeniem ewidencji analitycznej Urzędu,
 16. realizuje zadania w zakresie gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości,
 17. sporządza plan wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości,
 18. prowadzi sprawy w zakresie powoływania organów spółek z udziałem Województwa,
 19. realizuje zadania w zakresie zarządzania udziałami i akcjami w spółkach,
 20. przygotowuje programy działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Województwa,
 21. prowadzi działania w zakresie gospodarki paliwowo–energetycznej i prawa energetycznego,
 22. tworzy oraz zapewnia funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.