Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Informacje dla klientów Biur Podróży

O czym należy pamiętać kupując imprezę turystyczną w biurze podróży:

1. Sprawdź, czy firma będąca organizatorem imprezy turystycznej posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Informacji tych można również szukać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Organizatora turystyki, mającego siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego można sprawdzić TUTAJ lub dzwoniąc do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (nr tel.: 12/37-96-028 lub 029).

Jeżeli kupujesz imprezę za pośrednictwem agenta turystycznego umowa:

- powinna być podpisana na formularzu organizatora,

- musi jasno określać, kto jest organizatorem imprezy turystycznej, ponieważ to nie agent, lecz organizator ponosi odpowiedzialność za oferowaną imprezę.

2. Porównaj ceny tych samych imprez turystycznych w różnych biurach podróży.

3. Zwróć uwagę na wysokość oraz datę ważności zabezpieczenia finansowego.

4. Żądaj umowy oraz informacji dotyczących imprezy turystycznej zawartych na standardowym formularzu zgodnym z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

5. Poproś o pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego, jeżeli wpłacasz całość lub część należności z tytułu zawartej umowy.

6. Żądaj biletu w obie strony, w przypadku imprezy turystycznej z transportem lotniczym rejsowym lub regularnym.

 

Więcej informacji jak przygotować się do wyjazdów można znaleźć na stronie: www.turystykabezryzyka.pl

 

Ważne informacje na temat akcji "Wakacyjne latanie" znajdziesz tutaj

 

Istotne warunki umowy

Umowa o udział w imprezie turystycznej musi określać:

 • organizatora turystyki, jego adres, numery telefonów lub adres poczty elektronicznej, a także imię i nazwisko lub nazwę i dane kontaktowe osoby reprezentującej organizatora turystyki lub pilota wycieczek,
 • miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy oraz liczbę noclegów,
 • rodzaj, klasę i kategorię środka transportu oraz czas i miejsce wyjazdu i powrotu a także postojów,
 • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu,
 • liczbę i rodzaj posiłków,
 • szczegółowy program zwiedzania i inne usługi, wliczone w cenę imprezy turystycznej,
 • informację o usługach świadczonych w grupie (jeżeli takie występują) oraz o przybliżonej liczebności grupy,
 • informację o wymaganiach językowych niezbędnych do skorzystania z usług turystycznych objętych umową,
 • informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • termin, kwotę i sposób zapłaty zaliczki oraz całej ceny,
 • cenę imprezy turystycznej łącznie z wszelkimi koniecznymi należnościami, podatkami i opłatami oraz określenie w jaki sposób będą obliczane zmiany cen (jeżeli w umowie zastrzeżono możliwość podwyższenia oraz obniżenia ceny),
 • minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,
 • termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej  z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
 • informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą i jej wysokość,
 • ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
 • informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci,
 • nazwę banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiły organizatorowi turystyki zabezpieczenie finansowe na wypadek jego niewypłacalności wraz z danymi kontaktowymi i adresem,
 • informacje dotyczące prawa do  przeniesienia przez podróżnego uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i przejęciu przez tą osobę obowiązków wynikających z umowy,
 • wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki i na które strony umowy wyraziły zgodę,
 • informację na temat dostępnych wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do prowadzenia tych postępowań,
 • informację, że podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej,
 • w przypadku uczestniczenia w imprezie turystycznej osoby w wieku poniżej 18 lat informacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub z osobą odpowiedzialną za osobę niepełnoletnią w miejscu pobytu,
 • informacje, że organizator turystyki jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług objętych umową oraz zobowiązany do udzielenia pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji np. z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Umowa o udział w imprezie turystycznej musi być sporządzona w sposób prosty, jasny i czytelny i przekazana podróżnemu w chwili jej zawarcia na trwałym nośniku (np. papier, płyta CD, pamięć USB).

Jeżeli przed zawarciem umowy organizator turystyki nie przekazał klientowi informacji dotyczących dodatkowych opłat lub innych kosztów związanych z udziałem w imprezie turystycznej to podróżny nie ponosi tych opłat lub kosztów.

W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

 

Istotne warunki oferty

Organizator turystyki lub agent turystyczny (jeżeli impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem) udzielają podróżnemu, przed zawarciem umowy, szczegółowych informacji dotyczących imprezy turystycznej obejmujących:

 • wskazanie organizatora turystyki i jego adresu lub agenta turystycznego, ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej,
 • miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy oraz liczbę noclegów,
 • rodzaj, klasę i kategorię środka transportu oraz czas i miejsce wyjazdu i powrotu a także postojów,
 • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu,
 • liczbę i rodzaj posiłków,
 • szczegółowy program zwiedzania i inne usługi, wliczone w cenę imprezy turystycznej,
 • informację o usługach świadczonych w grupie (jeżeli takie występują) oraz o przybliżonej liczebności grupy,
 • informację o wymaganiach językowych niezbędnych do skorzystania z usług turystycznych objętych umową,
 • informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • termin, kwotę i sposób zapłaty zaliczki oraz całej ceny,
 • cenę imprezy turystycznej łącznie z wszelkimi koniecznymi należnościami, podatkami i opłatami,
 • minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,
 • termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
 • informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą i jej wysokość,
 • ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
 • informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

Informacje te muszą być przekazane w sposób jasny, zrozumiały i widoczny i nie mogą wprowadzać podróżnego w błąd.

 

Pakiet obowiązkowych informacji

Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki ma obowiązek:

 1. przekazać podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety,
 2. informacje o planowanym czasie wyjazdu, terminie odprawy, planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przejazdu,
 3. poinformować podróżnego o wszelkich zmianach warunków zawartej umowy.

 

Odstąpienie od umowy

Jeśli organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić warunki umowy niezwłocznie informuje o tym podróżnego. Wówczas podróżny może przyjąć zmianę umowy lub odstąpić od umowy za zwrotem wszystkich, wpłaconych pieniędzy. Organizator turystyki zwraca wpłacone przez podróżnego pieniądze w terminie nie później niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Organizator może rozwiązać umowę jeżeli:

 1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie,
 2. umowy nie można zrealizować z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej organizator turystyki zwraca wpłacone przez podróżnego pieniądze w terminie nie później niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wówczas organizator turystyki może zobowiązać podróżnego do zapłacenia opłaty za odstąpienie od umowy. Wysokość tej opłaty powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom poniesionym przez organizatora turystyki w związku z rezygnacją podróżnego z udziału w imprezie. Na wniosek podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość tych opłat.

Podróżny może także odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia ww. opłaty w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają wpływ na realizację imprezy turystycznej.

Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumentów, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

 

Pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego

Pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego:

Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na wypadek niewypłacalności ma postać II filarów:

I FILAR:

 • gwarancja ubezpieczeniowa, lub
 • gwarancji bankowa, lub
 • umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych, lub
 • umowa o turystyczny rachunek powierniczy (dotyczy imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);

II FILAR:

 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, na którym gromadzone są środki finansowe m.in. z dokonywanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych terminowych wpłat składek w należnej wysokości z tytułu zawartych umów.

Ww. zabezpieczenia finansowe zapewniają podróżnym:

 • pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju w wypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu, oraz
 • zwrot wpłat lub części wpłat za niezrealizowane lub przerwane imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.

Jeżeli podróżny wpłaca całość lub część należności z tytułu zawartej umowy to organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wydaje podróżnemu  dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia finansowego wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia w tym pisemne potwierdzenie odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.


Warto zwrócić uwagę na termin i wysokość pobieranych przez przedsiębiorcę zaliczek na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych powiązanych usług turystycznych, który powinien być zgodny z posiadaną przez niego gwarancją bankową lub ubezpieczeniową albo umową ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

 

Reklamacje

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej podróżny stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora turystyki.

Podróżny może kierować skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego zakupił tą imprezę. Agent turystyczny ma obowiązek niezwłocznie przekazać skargę podróżnego do organizatora turystyki.  

Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o dział w imprezie turystycznej przedawniają się z upływem 3 lat. W sytuacji gdy skargi podróżnych odnoszą się do kwestii cywilnoprawnych, wówczas swoich roszczeń można dochodzić na drodze cywilnoprawnej w sądzie.

 

ABC bezpiecznego wypoczynku

Przedstawiamy Państwu praktyczne informacje przy korzystaniu z usług biur podróży.

1. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić:

- czy organizator imprezy turystycznej posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych,

- czy organizator imprezy turystycznej posiada aktualną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub umowę o turystyczny rachunek powierniczy,

- jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej oraz jaki jest termin i wysokość pobieranych przez organizatora turystyki przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych powiązanych usług turystycznych.

2. Umowa powinna zawierać wszystkie istotne elementy dotyczące imprezy turystycznej:

informacje o organizatorze turystyki (nazwa, adres), cenę i sposób zapłaty, termin imprezy, rodzaj transportu i zakwaterowania, liczbę i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych.
Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

3. Każdy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej wymaga zgłoszenia do
kuratorium oświaty w terminie do 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w formie półkolonii i wypoczynku za granicą.

4. Informacje na temat przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych dostępnej na stronach internetowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki tj.: https://ewidencja.ufg.pl oraz www.turystyka.gov.pl

Szczegółowych informacji udziela Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, adres do korespondencji: ul. Racławicka
56, 30-017 Kraków, nr tel.: 012/37-96-028 lub 029, nr fax: 012/37-96-001, e-mail:

 

[/accordion-item] [/accordion]