Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pomoc finansowa „Małopolskie OSP”

Nabór pn. "Małopolskie OSP 2024" został rozstrzygnięty Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024.

Samorząd Województwa Małopolskiego informuje, że do 31 stycznia 2024 roku gminy mogą starać się o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

Zakres prac obejmuje:

 1. zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, o których mowa w pkt. 2, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
 2. wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
 3. wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Pomoc finansowa (dotacja) nie może być przeznaczona na:

 1. finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację,
 2. finansowanie kosztów dokumentacji budowlanej,
 3. zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace budowlano - remontowe nie objęte zgłoszeniem i zawartą umową o udzieleniu dotacji.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Obiekt, w którym wykonywane będą prace musi być własnością gminy albo OSP.

Gmina może przekazać dotację jednostce OSP korzystającej z remizy, na którą zostanie przyznana pomoc finansowa, na realizację wnioskowanych zadań na mocy art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z późn. zm.). Przekazanie dotacji jednostce OSP przez Gminę jest obligatoryjne w przypadku, gdy jednostka OSP posiada tytuł prawny do władania obiektem.

Zakres obejmuje zakup:

 1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t,
 2. samochodu rozpoznawczo – ratowniczego,
 3. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t do 7,5 t,
  • średniego,
  • ciężkiego,
 4. pojazdu typu quad.

Maksymalna wysokość dotacji dla:

 1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t. może wynieść do 30 000 zł,
 2. samochodu rozpoznawczo – ratowniczego może wynieść do 30 000 zł,
 3. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
  • średniego, albo
  • ciężkiego, może wynieść do 50 000 zł,
 4. pojazdu typu quad może wynieść do 20 000 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zakup ww. samochodów i pojazdu typu quad może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

(Zakupione samochody i pojazdy typu quad mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., W zakresie samochodów należy obowiązkowo posiadać świadectwo CNBOP, jeśli samochód zgodnie obowiązującymi przepisami tego wymaga).

Zakres obejmuje zakup:

 1. ubrań koszarowych,
 2. ubrań ochronnych,
 3. rękawic,
 4. kominiarek strażackich,
 5. butów strażackich,
 6. hełmów,
 7. bluz polarowych,
 8. kurtek typu softshell,
 9. organizacyjnych koszulek typu polo,
 10. t-shirtów,
 11. zestawów PSP R1,
 12. noszy ratowniczych i
 13. udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 30 000 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zakup ww. zakresu może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Zakres obejmuje zakup pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 80 000 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zakup pompy może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Zapotrzebowania można składać w terminie do 31 stycznia 2024 r., zgodnie z odpowiednim wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 1 – część A, 2 – część B, 3 – część C i 4 – część D do Warunków pozyskania pomocy finansowej pn. „Małopolskie OSP 2024".

Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do składania formularzy są Gminy.

Gmina może złożyć jeden formularz na każdą z części:

 1. część A - na jedną jednostkę OSP z jej terenu,
 2. część B - na jedną jednostkę OSP z jej terenu,
 3. część C - na dowolną liczbę jednostek OSP z jej terenu,
 4. część D - na jedną jednostkę OSP z jej terenu.

Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nastąpi na podstawie pisemnej umowy z Gminą.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania pn. "Warunki pozyskania pomocy finansowej pn. „Małopolskie OSP 2024” na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację ww. działań wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
z dopiskiem na kopercie: "Małopolskie OSP 2024"

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem na kopercie: "Małopolskie OSP 2024"

 

/947ts6aydy/SkrytkaESP

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Dodatkowo dokumenty można złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:

 • Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów,
 • Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,
 • Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,
 • Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim,
 • Suchej Beskidzkiej, ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka,
 • Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
 • Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,

Kontakt w sprawie:

Adamczyk Beata - Zespół ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego UMWM, tel. 012 63 03 159 - w zakresie części A - prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Staszewski Kamil - Zespół ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego UMWM, tel. 012 63 03 586 - w zakresie części B - zakupu samochodów, pojazdów typu quad.

Bąk Justyna - Zespół ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego UMWM, tel. 012 63 03 263- w zakresie:

 • części C - zakupu odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych, kursu KPP bądź jego recertyfikacji,
 • części D - zakupu pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem.

W roku 2023 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 8,48 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 • konkursu „Małopolskie OSP 2023” udzielił:
  • na realizację prac budowlano-remontowych 115 dotacji w łącznej wysokości 3 000 670 zł,
  • na zakup samochodów strażackich i pojazdów typu quad 69 dotacji w łącznej wysokości 2 741 520 zł.
  • na zakup odzieży specjalistycznej i sprzętu 79 dotacji w łącznej wysokości 905 491,41 zł,
 • indywidualne pomocy finansowej gminom udzielił:
  • na realizację prac budowlano-remontowych 9 dotacji w łącznej wysokości 181 000 zł,
  • na zakup, remont samochodów strażackich, pojazdu typu quad 7 dotacji w łącznej wysokości 670 000 zł.
  • na zakup odzieży i sprzętu specjalistycznego 30 dotacje w łącznej wysokości 790 033,11 zł,
 • pomocy finansowej dla Jednostek OSP, w których funkcjonują zespoły ratownicze z psami udzielił 8 dotacji w łącznej wysokości 199 492,49 zł.

(stan na 17 stycznia 2024 r.)

W roku 2022 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 7,04 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 • konkursu „Małopolskie OSP 2022” udzielił:
  • na realizację prac budowlano-remontowych 75 dotacje w łącznej wysokości 2 842 109,62 zł,
  • na zakup, remont bądź adaptację samochodów strażackich 46 dotacje w łącznej wysokości 1 545 000 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu 66 dotacji w łącznej wysokości 559 148 zł,
 • indywidualne pomocy finansowej gminom udzielił:
  • na realizację prac budowlano-remontowych 6 dotacji w łącznej wysokości 237 734,01 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich 11 dotacji w łącznej wysokości 281 661,99 zł.
  • na zakup odzieży specjalistycznej 42 dotacje w łącznej wysokości 1 409 486,62 zł,
 • pomocy finansowej dla Jednostek OSP, w których funkcjonują zespoły ratownicze z psami udzielił 5 dotacji w łącznej wysokości 173 070 zł.

W roku 2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 4,32 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 • konkursu „Małopolskie OSP 2021” udzielił:
  • na realizację prac budowlano-remontowych 46 dotacji w łącznej wysokości 1 865 782,93 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich 29 dotacji w łącznej wysokości 1 010 000 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu 10 dotacji w łącznej wysokości 91 590 zł,
 • indywidualne pomocy finansowej gminom udzielił:
  • na realizację prac budowlano-remontowych 24 dotacje w łącznej wysokości 830 000 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich 6 dotacji w łącznej wysokości 191 750 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu 10 dotacji w łącznej wysokości 177 000 zł,
 • pomocy finansowej dla Jednostek OSP, w których funkcjonują zespoły ratownicze z psami udzielił 4 dotacje w łącznej wysokości 159 397,70 zł.

W roku 2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 5,49 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 1. pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych udzielił 108 dotacji w łącznej wysokości 2 338 591,45 zł,
 2. pomocy finansowej na zakup bądź remont samochodu strażackiego udzielił 48 dotacji w łącznej wysokości 1 800 000 zł,
 3. pomocy finansowej na zakup sprzętu udzielił 16 dotacji w łącznej wysokości 319 009,82 zł,
 4. pomocy finansowej gminom dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. udzielił 57 dotacji w łącznej wysokości 889 937 zł.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów.
W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 19 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 31 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 r. udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2019 przekazano ponad 36 mln zł przeznaczonych na remonty w 824 małopolskich remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.