Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Geologia

Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem administracji geologicznej, działającym przez Geologa Wojewódzkiego (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze - tekst jednolity, Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.).

Do zadań Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej należą sprawy dotyczące:

 • koncesjonowania złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz własnością górniczą (wody lecznicze, termalne i solanki)
 • zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych, nadzoru nad realizacją tych prac w terenie,
 • gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania i udostępniania danych geologicznych,
 • stwierdzania kwalifikacji osób do wykonywania czynności dozoru geologicznego oraz kierowania robotami geologicznymi w terenie,
 • wniosków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wydanie opinii, uzgodnienia, projektów studiów oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu.

Zadania z zakresu geologii, należące do kompetencji Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej, realizowane są w przez Geologa Wojewódzkiego oraz Zespół Geologii |(SR-IX), działających w strukturach Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zwanego dalej UMWM).

Geolog Wojewódzki: Marzena Gancarz

Dane do kontaktu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, Zespół Geologii
30-081 Kraków, ul. Królewska 57, nr tel.: 12 63-03-142

W skład zespołu geologii wchodzą:

 • oddział w Krakowie, mieszczący się w siedzibie UMWM przy ul. Królewskiej 57, wykonujący zadania dotyczące powiatu krakowskiego (grodzkiego i ziemskiego), chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego i wielickiego, a w szczególnych przypadkach całego województwa,
 • oddział zamiejscowy w Tarnowie, zlokalizowany w siedzibie Agendy UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, realizujący zadania dotyczące powiatu tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), bocheńskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego,
 • oddział zamiejscowy w Nowym Sączu, usytuowany w siedzibie Agendy UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, realizujący zadania dotyczące powiatu nowosądeckiego (grodzkiego i ziemskiego), gorlickiego i limanowskiego.

Przy Marszałku Województwa działa także Okręgowa Geologiczna Komisja Egzaminacyjna z/s w Krakowie, powołana do przeprowadzania egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii  XIII dla osób zamieszkałych lub pracujących na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień regulowanych przepisami  ustawy Prawo geologiczne i górnicze znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM.

 

Procedury w zespole Geologii

Uprawnienia geologiczne kategorii XIII

Formularze

Archiwum Geologiczne

Dokumenty geologiczne wpływające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego tworzą zasoby Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego i gromadzone są w trzech obiektach;

 • w Krakowie przy ul. Królewskiej 57
 • w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9
 • w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52

Archiwum w Krakowie przechowuje dane geologiczne z terenu powiatów; krakowskiego ziemskiego
i grodzkiego, wielickiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego i proszowickiego.

Archiwum w Tarnowie przechowuje dane z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego.

Archiwum w Nowym Sączu przechowuje dane z powiatów limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckie- go ziemskiego i grodzkiego.

Godziny przyjęć

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Krakowie

Kraków ul. Królewska 57
tel. 12 63-03-142

Przyjmowanie interesantów we wtorki i czwartki po telefonicznym uzgodnieniu.

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Tarnowie

Tarnów, al. Solidarności 5-9
tel. 012 61-60-213

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Wojewódzkie Archiwum w Nowym Sączu

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 012 61-60-935

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Korzystanie z zasobów

Dane geologiczne zgromadzone w zasobach archiwów zostały skatalogowane w wersji papierowej (w formie katalogów książkowych) oraz elektronicznej na następujące działy:

 • geologia złożowa
 • hydrogeologia
 • geologia inżynierska
 • rejestr głębokich otworów
 • wody lecznicze, termalne i solanki

Wyszukiwanie opracowań następuje według zadanych przez zainteresowanych kryteriów (np. powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, autora itp.)

Udostępnianie informacji geologicznej

Informacja geologiczna której właścicielem jest Skarb Państwa udostępniana jest osobom zainteresowanym, w zależności od celu wykorzystania, bezpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Wnioski w/s udostępnienia informacji należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków, ul Racławicka 56

Zgodę na korzystanie z informacji geologicznej wyraża Geolog Wojewódzki z upoważnienia Marszałka Województwa. Zgodę na odpłatne korzystanie z informacji geologicznej wydaje się po uprzednio zawartej umowie cywilno-prawnej i wniesieniu stosownych opłat na rachunek Ministerstwa Klimatu i Środowiska w NBP nr konta: 07 10101010 0006 3522 3100 0000.